Algemene (leverings) voorwaarden

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen om de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De Tol b.v.: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijk persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Tol b.v. en de klant waarop De Tol b.v. deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Tol b.v., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door De Tol b.v. in het aanbod worden genoemd. In verband met fabrieks- en /of collectiewijzigingen bestaat de mogelijkheid dat afbeeldingen niet meer geheel in overeenstemming zijn met de te leveren artikelen.

Prijzen:
Alle in de webshop genoemde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W. vermeld. Wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien u centraal wilt inkopen, kunt u in aanmerking komen voor extra bonus. U kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur. Indien u in aanmerking komt voor korting, kunt u een kortingscode aanvragen. Deze kunt u invullen bij uw bestellingen via de webshop. Indien u de kortingscode vergeet in te vullen, kunt u achteraf geen aanspraak maken op het verlenen van de kortingen.

Bestelling:
De Tol b.v. behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Levering binnen Nederland:
Bij orders onder de € 250,00 worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50. Levertijd van meubilair en speelhuizen circa 12-20 weken.  Meubilair wordt door ons geleverd en gemonteerd. Met uitzondering van de leidster- en kinderstoelen, Speel- en spelmaterialen, kapstokken, legplanken, afschermhekken en spiegels. Deze worden ongemonteerd geleverd. Levering geschiedt op begane grond. In overleg is tegen een meerprijs levering op een etage mogelijk.

Levering binnen België:
Alle genoemde prijzen zijn- tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- exclusief kosten voor montage en/of installatie. Deze worden per order bepaald. Levertijd van meubilair en speelhuizen circa 12-20 weken. Levering geschiedt op begane grond. In overleg is tegen een meerprijs levering op een etage mogelijk. Kosten levering en montage op aanvraag.

Versturen:
De Tol b.v. draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant. Indien één of meerdere artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is de Tol b.v. gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Emballage:
Tenzij ons door de fabrikant in rekening gebracht, wordt verpakking niet meegerekend.

Betaling:
Indien u niet eerder heeft besteld of geen zakelijke instelling bent:
• Betaling via Ideal
• Vooruitbetaling waarbij u na ontvangst van de factuur het bedrag incl. BTW kunt overmaken op rekening: NL33RABO 0167.8171.24 BIC Code: RABONL2U

Indien u een zakelijke relatie bent die eerder heeft besteld:
• Betaling via Ideal
• (Aan-)betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

Annuleren:
Annulering van bestellingen via internet, zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling(en). Ten aanzien van niet tijdig geannuleerde bestellingen waarvan betaling uitblijft is De Tol B.V. gerechtigd handelingskosten te berekenen.

Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde artikelen blijven het uitsluitend eigendom van de Tol b.v. tot op het moment van volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten.

Garantie:
De Tol b.v. garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen conform de aangeboden specificaties op de webshop. De vermelde dagtekening op de factuur geldt als ingangsdatum voor de garantie. Alle artikelen worden geleverd onder volledige fabrieksgarantie. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door de Tol b.v. overgenomen. Geen garantie wordt verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik, elektrische apparatuur en speelgoed.

Reclames:
De koper dient, wanneer bij aflevering van de zending een beschadiging wordt geconstateerd, deze zending te weigeren, ofwel binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder die de goederen heeft afgeleverd. Mocht het aantal colli niet overeenstemmen met hetgeen de vrachtbrief is vermeld, dan is het van belang uitsluitend te tekenen voor het aantal ontvangen colli.

Retourneren van zendingen/producten:
Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan,  indien de Producten compleet, onbeschadigd,  ongebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd alsmede indien De Tol de klant daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande  schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de klant. De Tol behoudt zich het recht voor eventuele waardevermindering  van de geretourneerde Producten bij de klant in rekening te brengen

Privacy:
Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van De Tol b.v. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

De Tol b.v. verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan de Tol b.v. geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.